Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen aina vahvalla ammattitaidolla MJ Pro Konsultoinnista.

Nykytila, tavoite:

Miltä yrityksesi näyttää nyt omin silmin katsottuna, sidosryhmien, työntekijöiden ja ennen kaikkea asiakkaiden näkökulmasta? Mikä on tavoite tai asia, johon suuntaan haluaisit yrityksesi kehittyvän ja mitä toimintaa sekä viestejä välittää ulospäin?

Voimme auttaa varmistamaan oikeiden kehittämiskohteiden sekä suunnan löytämistä. Mukanaolo Suomen mittakaavassa mittavien liiketoimintamuutosten, ulkoistusten ja järjestelmävalintojen läpiviennissä antaa meille osaamisen ja luotettavuuden varmistaa yrityksesi loikka oikeaan suuntaan - kohti tavoitetta.

Mikään ei tapahdu kuitenkaan itsestään eikä useinkaan yhdellä kertaa. Siksi tarkka nykytilan ja tavoitteen analysointi, pilkkominen vaiheisiin, jaksotus sekä organisointi edellyttää harkintaa ja osaamista, joka synnyttää suunnitelman, jota voit viedä turvallisesti eteenpäin ja tarinan, jonka haluat kertoa yrityksesi tärkeimmille kumppaneille.

Toteutus:

Kehittäminen, uuden rakentaminen ja aikaansaaminen on työtä ja lähes aina usean osapuolen hyvää yhteistyötä verkottuneessa toimintaympäristössä. Hyvä työ vaatii ja sillä on oikeus selkeään ja johdonmukaiseen johtamiseen, seurantaan ja raportointiin.

Selkeät tavoitteet, mitattavat tulokset ja palaute tehdystä työstä luovat kehittämisympäristön, jossa intohimo kehittyä ja kehittää ei odota käskyjä, vaan ohjausta, korjaavia toimenpiteitä ja johtamista. Kehittämistyössä ei rakenneta "vain" tietoliikenneyhteyksiä, tehdä koodirivejä tai kirjoiteta raportteja, vaan joka päivä jokainen mukanaolija varmistaa ja rakentaa lopputulosta sekä tuo lisäarvoa asetettuun tavoitteeseen.

Toimittajista riippumaton projektijohtamisen ammattilainen näkee ja kokee kehittämishankkeissa sen, mitä tilaajan / toimeksiantajan pitää tietää ja kuulla hankkeen etenemisestä ja tuloksista.

Käyttöönotto:

Kehittämistyön lopputulosten, uusien toimintatapojen, uuden liiketoiminnan tai tietojärjestelmien käyttöönotto on MUUTOS nykyiseen tilanteeseen. Tätä tavoittelimme, tältä haluamme näyttää ja näin onnistumme entistä paremmin!

Muutos innostaa, pelottaa, kannustaa ja luo vastarintaa. Muutos antaa uusia työkaluja, mahdollisuuksia toimia paremmin, tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Muutos edellyttää vanhan pois jättämistä, uuden oppimista ja hyviksi koettujen asioiden mukana pitämistä.

Onnistunut käyttöönotto edellyttää käytännössä useimmiten edelleen kaikkien niiden osaajien ja resurssien mukanaoloa, jotka varmistavat, että asiat toimivat kuten on suunniteltu ja toteutettu. Mutta yksinkertaistaen käyttöönotto edellyttää mitattavaa, todennettavaa ja sidosryhmille viestittävissä olevaa lisäarvoa ja hyötyä kehittämistyön kohderyhmille.

Käyttöönotto ei ole otteen irrottamista, vaan ammattimaista kehittämistyön lopputulosten  johtamista.

Osaaminen, tehokkuus – versio 2.0:

Pystymmekö hyödyntämään ja kasvattamaan yritystä siihen sijoitetun kehittämispanostuksen mukaisesti?

Ne tavoitteet ja vaatimukset, jotka asetimme kehittämistyölle, uudelle liiketoiminnalle tai tietojärjestelmille, vastaavat tuloksiltaan ja kustannuksiltaan odotuksiimme - harvoin 100 %, useimmin alle tai ehkä jopa yli. Henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne - voi olla ongelma - mutta yhtälailla myös valtava mahdollisuus uusien kykyjen nousta tähdiksi. Tietojärjestelmät ovat viimeisen päälle, mutta ominaisuuksien hyödyntäminen puoliteholla. Organisaatio on viritetty, puuttuu vain suunta ja ajoitus hypätä uusille vesille ja eroon kilpailijoista.

Vankalla osaamisella, kokemuksella ja yhteistyöllä puramme jatkuvan kehittymisen, tehokkuuden ja tuloksenteon pullonkaulat.

Ota yhteyttä ja kysy lisää liiketoiminnan kehittämisestä!

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Kysy lisää palveluistamme. Palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

ste

MJ Pro Konsultointi Oy on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MJ Pro Konsultointi Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 14 artiklan mukaiset toimitettavat tiedot, kun henkilötiedot ovat kerätty muualta kuin rekisteröidyltä itseltään.

1. Rekisterinpitäjä

MJ Pro Konsultointi Oy

Y-tunnus: 2876206-6

Elinankuja 6

36420 SAHALAHTI

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Matti Juusela

MJ Pro Konsultointi Oy

Elinankuja 6

36420 SAHALAHTI

mjproconsulting@mjpro.fi

3. Rekisterin nimi

MJ Pro Konsultointi Oy:n asiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöönpaneminen (artikla 6.1.b)) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (artikla 6.1.f)). Yhtiö harjoittaa luvanvaraista ja laissa säädettyä ammattimaista konsultointitoimintaa, jolloin henkilötietojen käsittely voidaan katsoa edellä mainituilla perusteilla tarkoituksenmukaiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on konsultoinnin toimeksiantajan kanssa laadittavien konsultointisopimusten mukaisten tietojen ja velvoitteiden kirjaaminen sopimuksiin sekä toimeksiantajan tietojen ylläpito laskutusta ja asiakasyhteyttä varten.

5. Rekisteröityjen ryhmä  

Rekisteröityjen ryhmä koostuu MJ Pro Konsultointi Oy:n toimeksiantajien yritys- ja yhteyshenkilötiedoista.  

Rekisteriin voidaan tallentaa myös konsulttitoimeksiantoihin välttämättömästi liittyviä muita henkilötietoja. Näitä voivat olla mm. toimeksiantajan, viranomaisten ja edustamaan oikeutettujen henkilötiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimitiedot

Yrityksen yhteyshenkilöiden nimitiedot

Yrityksen y-tunnus

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

Toimeksiantajan ilmoittamat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

Tarvittaessa julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

Laskun ja sen maksamista koskevat tiedot

Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen ensirekisteröinti tapahtuu pääasiallisesti toimeksiantajalta vastaanotettujen tietojen pohjalta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyltä itseltään, luottotietorekistereistä, verohallinnolta, väestörekisterikeskukselta ja numeropalveluita tarjoavilta palveluntuottajilta.  Yhtiö toteaa, että edellä mainitun listauksen ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.  

8. Säännönmukaiset vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa toimeksiantajalle ja  rekisteröidylle, Yhtiö toteaa, että edellä mainitun listauksen ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelyssä ulkopuolista taloushallinnon palveluntarjoajaa, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.  Rekisterinpitäjä tällöinkin vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö ei luovuta tai siirrä yritys- tai henkilötietoja EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisteritietoja säilytetään aina niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen ja/tai konsulttitoimeksiannon hoitamiseksi. Tällöin yhtiö päivittää rekisteröidyn tietoja säännöllisesti varmistaakseen tietojen ajantasaisuuden.

11. Profilointi

Yhtiö ei tee keräämillään rekisterin tiedoilla profilointia.

12. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteröidyn henkilötietoja käsittelevä henkilö on käynyt tietosuoja-asetukseen liittyvän koulutuksen ja pitää yllä vaadittavaa osaamista. Rekisterin tietoja voivat käsitellä ainoastaan kohdassa 2 mainittu rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja kohdassa 8 mainittu taloushallinnon palveluntarjoaja.

Yhtiö käsittelee rekisteröidyn tietoja sekä manuaalisena että sähköisenä aineistona.

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto skannataan sähköiseen muotoon ja tallennetaan osaksi rekisteriä. Manuaalinen aineisto, jota yhtiö ei voi tuhota (dokumentin alkuperäisvaatimuksen vuoksi) säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköinen aineisto

Yhtiö on toteuttanut tarpeelliseksi katsomansa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisterin suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja käytöltä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa erilaiset käyttäjätunnukset ja sanasanayhdistelmät sekä suojatut tiedonsiirtoyhteydet.  

13. Tarkastusoikeus ja henkilötietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja yksilöidysti siten, että yhtiö kykenee varmistumaan rekisteröidyn henkilöllisyydestä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnönesittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (kohta 2). Tarkastuspyyntö voidaan esittää kerran vuodessa kuluitta, jonka jälkeen yhtiö perii hallinnollisena maksuna 50 euroa tarkastuspyynnön aiheuttamasta työstä. Yhtiö vastaa pyynnönesittäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn ajan puitteissa (pääasiallisesti kuukauden kuluessa pyynnön esityksestä).

Mikäli rekisteröity toteaa tietonsa virheelliseksi, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista, ellei nämä tiedot ole välttämättömiä toimeksiantotehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on vastaanottanut virheellisen tiedon, mikäli ilmoittaminen ei ole kohtuutonta. Korjauspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (kohta 2).

14. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi siihen saakka, kunnes rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansa pitävyyden. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Yhtiö toteaa, että tämä ei harjoita suoramarkkinointia rekisterin asiakkaisiin näiden asemaan perustuen. Yhtiö voi kuitenkin harjoittaa kohdennettua sähköistä markkinointia niiden asiakkaiden osalta, jotka käyvät yhtiön kotisivuilla ja jättävät yhtiölle yhteydenottoon liittyvät yksilöidyt yhteystiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

15. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, esimerkiksi yhtiön muuttaessa henkilötietojen käsittelyä koskevaa menettelyään ja viranomaisten ohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.6.2018.