MJ Pro Konsultointi Oy

Yhteystiedot

MJ Pro Konsultointi Oy

Y-tunnus 2876206-6 

Soita tai lähetä viesti; 040 575 4938
Sähköposti: mjproconsulting@mjpro.fi

Käsittelemme yhteydenottosi aina ehdottoman luottamuksellisesti.

Voit myös ottaa yhteyttä oheisella lomakkeella.

luotettava kumppani

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Kysy lisää palveluistamme. Palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

ste

MJ Pro Konsultointi Oy on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MJ Pro Konsultointi Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 14 artiklan mukaiset toimitettavat tiedot, kun henkilötiedot ovat kerätty muualta kuin rekisteröidyltä itseltään.

1. Rekisterinpitäjä

MJ Pro Konsultointi Oy

Y-tunnus: 2876206-6

Elinankuja 6

36420 SAHALAHTI

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Matti Juusela

MJ Pro Konsultointi Oy

Elinankuja 6

36420 SAHALAHTI

mjproconsulting@mjpro.fi

3. Rekisterin nimi

MJ Pro Konsultointi Oy:n asiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöönpaneminen (artikla 6.1.b)) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (artikla 6.1.f)). Yhtiö harjoittaa luvanvaraista ja laissa säädettyä ammattimaista konsultointitoimintaa, jolloin henkilötietojen käsittely voidaan katsoa edellä mainituilla perusteilla tarkoituksenmukaiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on konsultoinnin toimeksiantajan kanssa laadittavien konsultointisopimusten mukaisten tietojen ja velvoitteiden kirjaaminen sopimuksiin sekä toimeksiantajan tietojen ylläpito laskutusta ja asiakasyhteyttä varten.

5. Rekisteröityjen ryhmä  

Rekisteröityjen ryhmä koostuu MJ Pro Konsultointi Oy:n toimeksiantajien yritys- ja yhteyshenkilötiedoista.  

Rekisteriin voidaan tallentaa myös konsulttitoimeksiantoihin välttämättömästi liittyviä muita henkilötietoja. Näitä voivat olla mm. toimeksiantajan, viranomaisten ja edustamaan oikeutettujen henkilötiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimitiedot

Yrityksen yhteyshenkilöiden nimitiedot

Yrityksen y-tunnus

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

Toimeksiantajan ilmoittamat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

Tarvittaessa julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

Laskun ja sen maksamista koskevat tiedot

Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen ensirekisteröinti tapahtuu pääasiallisesti toimeksiantajalta vastaanotettujen tietojen pohjalta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyltä itseltään, luottotietorekistereistä, verohallinnolta, väestörekisterikeskukselta ja numeropalveluita tarjoavilta palveluntuottajilta.  Yhtiö toteaa, että edellä mainitun listauksen ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.  

8. Säännönmukaiset vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa toimeksiantajalle ja  rekisteröidylle, Yhtiö toteaa, että edellä mainitun listauksen ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelyssä ulkopuolista taloushallinnon palveluntarjoajaa, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.  Rekisterinpitäjä tällöinkin vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö ei luovuta tai siirrä yritys- tai henkilötietoja EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisteritietoja säilytetään aina niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen ja/tai konsulttitoimeksiannon hoitamiseksi. Tällöin yhtiö päivittää rekisteröidyn tietoja säännöllisesti varmistaakseen tietojen ajantasaisuuden.

11. Profilointi

Yhtiö ei tee keräämillään rekisterin tiedoilla profilointia.

12. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteröidyn henkilötietoja käsittelevä henkilö on käynyt tietosuoja-asetukseen liittyvän koulutuksen ja pitää yllä vaadittavaa osaamista. Rekisterin tietoja voivat käsitellä ainoastaan kohdassa 2 mainittu rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja kohdassa 8 mainittu taloushallinnon palveluntarjoaja.

Yhtiö käsittelee rekisteröidyn tietoja sekä manuaalisena että sähköisenä aineistona.

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto skannataan sähköiseen muotoon ja tallennetaan osaksi rekisteriä. Manuaalinen aineisto, jota yhtiö ei voi tuhota (dokumentin alkuperäisvaatimuksen vuoksi) säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköinen aineisto

Yhtiö on toteuttanut tarpeelliseksi katsomansa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisterin suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja käytöltä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa erilaiset käyttäjätunnukset ja sanasanayhdistelmät sekä suojatut tiedonsiirtoyhteydet.  

13. Tarkastusoikeus ja henkilötietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja yksilöidysti siten, että yhtiö kykenee varmistumaan rekisteröidyn henkilöllisyydestä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnönesittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (kohta 2). Tarkastuspyyntö voidaan esittää kerran vuodessa kuluitta, jonka jälkeen yhtiö perii hallinnollisena maksuna 50 euroa tarkastuspyynnön aiheuttamasta työstä. Yhtiö vastaa pyynnönesittäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn ajan puitteissa (pääasiallisesti kuukauden kuluessa pyynnön esityksestä).

Mikäli rekisteröity toteaa tietonsa virheelliseksi, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista, ellei nämä tiedot ole välttämättömiä toimeksiantotehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on vastaanottanut virheellisen tiedon, mikäli ilmoittaminen ei ole kohtuutonta. Korjauspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (kohta 2).

14. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi siihen saakka, kunnes rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansa pitävyyden. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Yhtiö toteaa, että tämä ei harjoita suoramarkkinointia rekisterin asiakkaisiin näiden asemaan perustuen. Yhtiö voi kuitenkin harjoittaa kohdennettua sähköistä markkinointia niiden asiakkaiden osalta, jotka käyvät yhtiön kotisivuilla ja jättävät yhtiölle yhteydenottoon liittyvät yksilöidyt yhteystiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

15. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, esimerkiksi yhtiön muuttaessa henkilötietojen käsittelyä koskevaa menettelyään ja viranomaisten ohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.6.2018.